Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Schenk en Kinran advocaten is een samenwerkingsovereenkomst bestaande uit mr. Schenk en mr. Kinran. Iedere advocaat werkt voor eigen rekening en risico.

1.2 Advocaat Schenk werkt vanuit een eenmanszaak genaamd ‘Mr. R.A. Schenk’ en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 58287922, het BTW-nummer is NL001921474B64.

1.3 Advocaat Kinran werkt vanuit een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd ‘MFK-Holding B.V. en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09162094, het BTW-nummer is NL816183272B01.

1.4 De advocaten Schenk & Kinran zijn beiden ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 3353535, info@advocatenorde.nl

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelend advocaat waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt, met uitsluitend deze behandelend advocaat en niet met andere aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, dat een regeling geeft voor welke advocaat/persoon gehouden is tot de werkzaamheden, en met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen aan twee of meer advocaten/personen een opdracht wordt gegeven, aanvaard.

2.3 De opdrachten strekken niet tot advisering over buitenlands recht of fiscaal recht.

2.4 De opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat in het kader van de uitvoering van opdrachten één of meer aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten en/of derden inschakelt. De behandelend advocaat is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van één of meer aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden en ingeschakelde advocaten en/of ingeschakelde derden te aanvaarden.

2.5 De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat en de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten, voor alle aanspraken van derden en de door de behandelend advocaat en de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2.6 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.

2.7 Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Schenk en Kinran advocaten gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.skadvo.nl voor alle nieuwe opdrachten.

3. Tarieven, declaraties, betalingen en derdengelden

3.1 De kosten van de werkzaamheden zullen door de behandelend advocaat in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW. Het tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. De behandelend advocaat en de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten zijn gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen.

3.2 In beginsel zal maandelijks aan opdrachtgever, indien gewenst een gespecificeerde, declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de behandelend advocaat naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De behandelend advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

3.3 De behandelend advocaat is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de behandelend advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt tussentijds verrekend of met de eindafrekening van de opdracht.

3.4 Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in. 3.5 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing van de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen. 3.6 Gelden die de behandelend advocaat ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op bankrekeningnummer NL76ABNA0883018225 van de Stichting Beheer Derdengelden Schenk & Kinran Advocaten. Over gelden op de derdengelden-rekening wordt geen rente vergoed.

4. Gedetineerde cliënten en gesubsidieerde rechtsbijstand

4.1 Met nadruk wijzen Schenk & Kinran cliënten, tegen wie een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt op het volgende. In de zaak waarin tegen u een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging op last of aanwijzing. Ook als u in de zaak waarin u wordt bijgestaan in voorlopige hechtenis hebt gezeten hebt u daar recht op, alsmede in het geval u rechtens van uw vrijheid beroofd bent voor een andere zaak dan de zaak waarin u wordt bijgestaan. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in artikel van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.2 Indien de toevoeging zoals bedoeld na 1 maart 2017 is geregistreerd kan de Raad voor Rechtsbijstand in geval van een onherroepelijke veroordeling de kosten van de rechtsbijstand van u terugvorderen indien uw inkomen en/of vermogen hoger zijn dan de normen bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze normen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op http://www.rechtsbijstand.nl/. Het peiljaar voor deze inkomens- en vermogenstoets is bepaald op twee jaren vóór registratie van de toevoeging. Het is mogelijk bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek te doen tot verlegging van het peiljaar naar het jaar van de genoemde registratie. Meer informatie over de mogelijkheid van verlegging van het peiljaar vindt u terug op http://www.rechtsbijstand.nl/. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheid van een latere terugvordering van de kosten van rechtsbijstand raden wij u aan een inkomensverklaring aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u op http://www.rechtsbijstand.nl/overmediation-en-rechtsbijstand/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand/inkomensverklaring. Het is ook mogelijk schriftelijk (al dan niet vanuit een detentieadres) een inkomensverklaring aan te vragen. Uw advocaat zal u op aanvraag het benodigde formulier verstrekken.

4.3 Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie en Veiligheid in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wanneer één van de aan Schenk & Kinran verbonden advocaten voor u optreedt op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt de aan u op te leggen eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan u in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld in artikel 3 van toepassing.

5. Archivering

5.1 Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

6. Aansprakelijkheid en verval

6.1 Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betrokken c.q. aangesproken advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening komt van deze advocaat. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op aanvraag zal informatie over de polis aan opdrachtgever worden verstrekt. Indien genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot driemaal het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van EUR 25.000,00.

6.2 Bij de inschakeling van derden kan de behandelend advocaat en de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het gestelde in 5.1 geldt – door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de behandelend advocaat en de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de behandelend advocaat en de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten.

6.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

6.4 De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend advocaat dan wel de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op de dienstverlening van de behandelend advocaat dan wel de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is te raadplegen op www.skadvo.nl en ligt tevens ter inzage op het kantoor.

7.2 Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat dan wel de aan de samenwerkingsovereenkomst verbonden advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Arnhem is exclusief bevoegd van enig geschil tussen een behandelend advocaat en de opdrachtgever kennis te nemen, indien de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is.

7.3 Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door de behandelend advocaat is aanvaard.

Algemene Voorwaarden, Arnhem d.d. 14 september 2020